Kazimirowski_Eugeniusz,_Divine_Mercy,_1934

Faustina