Faustina

Kazimirowski_Eugeniusz,_Divine_Mercy,_1934