Most men seem to live according to sense rather than reason. (Saint Thomas Aquinas, +1274)